Monipuolinen metsäteollisuuden keskittymä

UPM:n Pietarsaaren sellutehdas, Alholman saha ja Metsän Pohjanmaan aluekonttori sijaitsevat Pietarsaaren Alholmassa. Tehdasalue on monipuolinen metsäteollisuuden keskittymä, jossa lähialueiden puu jalostetaan sahatavaraksi, selluksi, paperiksi, paperijalosteiksi ja energiaksi. Päivittäin tehdasalueella työskentelee noin 800 henkilöä.

Tehdasalueella, sellutehtaan ja sahan välittömässä läheisyydessä, sijaitsevat myös BillerudKorsnäs Finlandin paperitehdas ja Walkin paperin jalostustehdas sekä Alholmens Kraftin voimalaitos.

Tuotantolaitosten läheinen sijainti helpottaa tehtaiden välistä yhteistyötä, vähentää kuljetuksia ja kuljetuskustannuksia sekä mahdollistaa jätevesien käsittelyn UPM:n uudessa jätevesien puhdistamossa.

Horizontal divider
Horizontal divider

​Jalostamme vastuullisesti hankittua puuta yhä puhtaammin

UPM Pulp, päästöt veteen

Päästöt veteen (AOX)

-48 %
(2000-2015)

UPM Pulp, päästöt ilmaan

Päästöt ilmaan (SO2)

-69 %
(2000-2015)

UPM Pulp, biopolttoaineiden osuus

Biopolttoaineiden osuus

99 %

UPM Pulp, puun alkuperän seuranta

Puun alkuperän seuranta

100 %

Horizontal divider

​Kuvia Pietarsaaresta

Horizontal divider

​Turvallisuus on työskentelymme perusta. Oman henkilökuntamme turvallisuuden lisäksi huolehdimme vieraidemme ja tehtaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Kaikilla sellutehtaalla ja sahalla töitä tekevillä tulee olla voimassa oleva Työturvallisuuskortti sekä UPM:n tehdaskohtainen turvallisuusperehdytys suoritettuna. Perehdytyksen voi suorittaa verkossa. 

Pietarsaaren seudun asukkaille postitetussa Turvallisuustiedotteessa kerromme tehdasalueella käytettävistä, onnettomuusvaaran aiheuttavista kemikaaleista ja toimenpiteistä mahdollisen häiriön sattuessa.

UPM:n turvallisuusperehdytys »
Vierailijoiden turvallisuusohje » 
Skyddsföreskrifter för gäster  »
Safety codes for visitors »
Turvallisuustiedote alueen asukkaille »

pJari Latvala ja Krister Niemi.jpg 

PUHDISTAMO 11.jpg

Sellutehdas ja saha sijaitsevat meren äärellä Pohjanlahden rannalla. Tehtaan raakavesi johdetaan Luodonjärvestä. Jätevedet käsitellään uudessa jätevesien puhdistamossa. Tuotantoprosessissa syntyvät hajukaasut poltetaan soodakattilassa.

Tehtaan ympäristöasioista kerrotaan säännöllisesti mm. vuosittain ilmestyvässä EMAS-ympäristöselonteossa.

UPM Pietarsaaren ympäristönsuojelun kehitys »
UPM Jakobstads miljöarbetets utveckling »
UPM Pietarsaari Environmental Performance »
Ilmanlaadun seuranta Pietarsaaressa » 
Tutustu UPM:n sertifikaatteihin, ympäristöraportteihin ja tunnuslukuihin »

Sellutehtaalla valmistetaan lähialueiden kuitupuusta valkaistua ja valkaisematonta sellua. Havupuista tehdään pitkäkuituista ja lehtipuista lyhytkuituista sellua. Suurin osa sellusta kuljetetaan paperinvalmistajille eri puolille maailmaa tehtaan läheisyydessä sijaitsevan Alholman sataman kautta.

 • Sellutehtaan koivu- ja havusellukapasiteetti on 800 000 tonnia vuodessa
 • Sellutehtaan muut tuotteet: mäntyöljy, tärpätti, höyry, sähkö ja kuori
 • Sellutehtaalla työskentelee 290 henkilöä ja UPM:n funktioiden palveluksessa noin 20 henkilöä
 • Biopolttoaineiden osuus tehtaalla käytettävästä energiasta on yli 99 %
 • Tehtaan hiilijalanjälki on lähellä nollaa

Pietarsaaren tehdasesite (PDF) »
Lue lisää UPM:n sertifikaateista »

ppselluarkki koneelta.jpg 

Horizontal divider

ppPonssekuski uudestakaarlepyystä.jpg 

UPM Metsän Pohjanmaan integraattialue hankkii sellutehtaalla ja sahalla käytettävän puun lähimaakunnista. Puu käytetään tehdasalueella sataprosenttisesti sahatavaran, sellun, paperin ja energian valmistuksessa.

 • Lähipuuta sahalle ja sellutehtaalle noin 5 milj. m³ vuodessa
 • Alholman sahalle mänty- ja kuusitukkeja
 • Sellutehtaalle havu- ja lehtikuitupuuta
 • Hankinta-alue ulottuu noin 200 kilometrin etäisyydelle tehtaista
 • Lähialueen puunhankinnassa, -korjuussa ja -kuljetuksissa työskentelee noin 500 henkilöä

 
Vastuullista puunhankintaa »
Tutustu UPM Metsämaailmaan ja löydä lähin yhteyshenkilö metsäasioissa »

Alholman sahalla tehdään pohjalaisesta havupuusta sahatavaraa mm. puuseppä-, huonekalu- ja liimapalkkiteollisuudelle sekä talotehtaille. Hake ja puru toimitetaan sellutehtaalle.

 • Alholman sahan kapasiteetti on 250 000 kuutiota sahatavaraa vuodessa
 • Sahan palveluksessa työskentelee 62 henkilöä
 • Suurin osa tuotannosta myydään kotimaan rakentajille

Alholman sahan tuotantoprosessi »

pp sahan rimoitus.jpg

pp Sikuri, Jutta.jpg 

UPM tukee vuosittaisilla avustuksilla alueen urheiluseuroja ja yhteisöjä. Tukemme kohdistuu paikalliseen lasten ja nuorten liikuntaan ja urheiluun sekä lähialueen koulujen stipendeihin ja yleishyödyllisten yhdistysten avustuksiin. 

Sponsorointi- ja tukikohteet valitaan vuosittain erikseen tehtävien anomusten perusteella. Tarkemmat hakuohjeet ja sähköisesti täytettävä anomus löytyvät UPM:n internet-sivuilta.

Lue lisää UPM:n sidosryhmäyhteistyöstä »

Horizontal divider

​Ota yhteyttä

UPM Pietarsaari

Luodontie 149
PL 42
68601 PIETARSAARI
Puh. 02041 6113
Sähköposti: info.pietarsaari@upm.com

Tuliko sinulle ideoita miten voisimme kehittää sivustoamme? Voit antaa palautetta sivustosta tai ottaa yhteyttä muissakin asioissa täyttämällä ja lähettämällä yhteydenottolomakkeen.

liput.jpg
Horizontal divider