​UPM Kymi on moderni tehdasintegraatti, jossa tuotetaan paperia, sellua ja energiaa.

Katso video Kymin tehtaasta»

Kymin tehdasalue sijaitsee Kouvolassa Kuusankosken kaupunginosassa, Kymijoen rannalla. Tehdas­alueella sijaitsevat myös Kymin Voima Oy:n biovoimalaitos sekä kalsiumkarbonaattia valmistava Schaefer Kalk Finland Oy:n tuotantolaitos.

Vastuullisuus on meille tärkeää kaikessa toiminnassamme alkaen raaka-aineista ja jatkuen valmiina tuotteena asiakkaalle ja loppukäyttäjälle asti.  

Horizontal divider

Ajankohtaista    Kaikki tiedotteet »

Horizontal divider

​Jalostamme vastuullisesti hankittua puuta yhä puhtaammin

UPM Pulp, päästöt veteen

Päästöt veteen (AOX)

-31 %
(Sellutonnia kohden 2000-2016 )

UPM Pulp, päästöt ilmaan

Päästöt ilmaan (SO2)

-85 %
(Sellutonnia kohden 2000-2016)

UPM Pulp, biopolttoaineiden osuus

Biopolttoaineiden osuus

91 %
(Sellutehtaalla 2016)

UPM Pulp, puun alkuperän seuranta

 Päästöt ilmaan (CO2)

-94 %
(Sellutonnia kohden 2000-2016)

Horizontal divider
Horizontal divider

UPM:ssä turvallisuus tulee aina ensin kaikessa toiminnassa. Kymin tehtaalla työturvallisuuden kehitys on viime vuosina ollut hyvä. Integraatin sairauspoissaoloon johtaneista tapaturmista kertova tapaturmataajuusluku on ollut pitkään 0.

Tehdasalueella työskentelevät noudattavat UPM:n ja tehtaan turvallisuusvaatimuksia ja ovat suorittaneet tarvittavat perehtymiset turvalliseen työskentelyyn. Lisätiedot ja  turvallisuusperehtymisen löydät tästä sivustosta UPM Turvallisuusperehdytys » 

Turvallisuusohjeiden päivityskoulutuksista tiedotetaan urakoitsijoille erikseen. Kunnossapito- ja seisokkitöihin tuleville yrityksille lähetetään tiedot UPM Kymin Seisokkiturvallisuus -sivustoon sekä One Safety -työkaluun turvallisuushavaintojen ja vaaratilanneilmoitusten tekemistä varten. Urakoitsijat ilmoittavat tehtaalla työskentelevästä henkilöstöstään täyttämällä UPM Resurssiluettelon »

Myös tehdasvierailulle saapuvien vierailijoiden toivotaan perehtyvän etukäteen 'Vierailijan turvallisuusohjeisiin'. Lisätietoa turvallisuudesta saat vierailusi isännältä. 

UPM Kymin vierailijaohje_FI_.pdf

Tutustu myös  Kymenlaakson pelastuslaitoksen Turvallisuustiedote alueen asukkaille »

​Kymin ympäristönsuojelun kehityksestä kerrotaan vuosittain ilmestyvässä raportissa, joka on osa UPM:n sellu- ja paperitehtaiden EMAS-selontekoa.

Tietoa Kymin ympäristötoiminnasta ja tavoitteista löydät tästä raporttilinkistä »

Ympäristövaikutusten seuranta on jatkuvaa, normaaliin työhön kuuluvaa toimintaa. Tavoitteemme on vähentää tehtaan toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia kaikilla toiminnan alueilla. Henkilöstöä kannustetaan ympäristöhavaintojen tekemiseen, sillä niiden avulla voidaan parantaa toimintaa ja ennalta ehkäistä mahdollisia päästöjä tai muita vahinkoja.

Tutustu UPM:n sertifikaatteihin, ympäristöraportteihin ja tunnuslukuihin »  

Kymin tehtaiden palveluksessa työskentelee yhteensä noin 700 henkilöä. Suurin osa henki­löstöstä asuu Kouvolan alueella.

Henkilöstöstä valtaosa työskentelee paperin- ja selluntuotannossa. Työtä integraatissa tehdään ympäri vuorokauden. Kaiken kaikkiaan integraatin alueella on noin 750 UPM:n työntekijää, kun mukaan lasketaan konsernin eri funktioissa työskentelevät henkilöt.

UPM:n tavoitteena on olla turvallinen, reilu ja motivoiva työnantaja henkilöstölleen. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön turvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työssä onnistu­miseen. Uutta henkilöstöä Kymille valmennetaan Tulevaisuuden ammattilainen ja Tulevaisuuden esimies –koulutusohjelmien kautta. Viereiset Biofore-lehden juttulinkit kertovat aiheesta lisää.

UPM Kouvolassa.pdf 

​Kymin tehtaalla valmistetaan päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia sekä valkaistua koivu- ja havusellua. Sellutehdas on myös merkittävä bioenergian tuottaja. 

Kymin paperia käytetään korkealaatuisiin kirjoihin ja aikakauslehtiin, luetteloihin, erilaisiin mainospainotuotteisiin, kirjekuoriin, toimistopapereina ja tarrapaperina. Sellun pääkäyttöalueet ovat paperi, kartonki ja pehmopaperit

Kymillä on pitkät perinteet paperin ja sellun tuottajana. Kymi perustettiin vuonna 1872 ja ensimmäinen paperikone käynnistyi 1873. Sellua Kymi on tuottanut vuodesta 1886 lähtien.

Kymin historiasta lyhyesti.pdf

Lisätietoa tuotannostamme »  

​Kymin paperitehtaalla valmistetaan päällystettyjä ja päällystämättömiä hienopaperilajeja kahdella paperikoneella ja päällystyskoneella. Jälkikäsittelyyn ja jalostukseen kuuluvat toimistopapereiden ja isojen graafisten arkkien leikkauslinjat.

Paperin tuotantokyky on noin 800 000 tonnia. Kymin hienopaperin valmistuksessa käytetään 100-prosenttista kemiallista sellua, joka saadaan omalta sellutehtaalta. Paperitehtaallamme työskentelee noin 460 henkilöä.

Paperituotteitamme ovat:
• Painopaperit
• Toimistopaperit
• Digipaperit
• Erikoispaperit 

Tutustu UPM Paper ENA:n toimintaan »
UPM Paper -tuoteluettelo »

Tarvitsemansa lämpöenergian ja suurimman osan sähköenergiasta Kymin paperitehdas ja sellutehdas saavat sellutehtaan energiantuotannosta ja tehdasalueella toimivalta Kymin Voima Oy:n biovoimalaitokselta.

Sellutehdas onkin merkittävä bioenergian eli lämmön ja sähkön tuottaja. Yli 90 prosenttia energiasta tuotetaan biopolttoaineilla. Sellun tuotannossa syntyviä biopolttoaineita ovat puuperäiset mustalipeä, kuituliete, kuori ja hakkuutähde. Öljy, turve ja maakaasu ovat varapolttoaineita.

Kaukolämpöä ja sähköä tuotetaan myös Kouvolan kaupunkiin.

Kymin sähköomavaraisuus on 85 prosenttia, ja loput ostetaan UPM Energialta, jolla on Kouvolassa kolme vesivoimalaitosta: Keltin, Kuusankosken ja Voikkaan vesivoimalaitokset.
UPM Energian sivuilta löydät tietoa vesivoimalaitoksista » 

Sellun ja paperin tärkein raaka-aine on puu. Kymillä puuraaka-aineena käytetään koivua, kuusta ja mäntyä, joita tarvitaan noin 4 milj. m³ vuodessa.

UPM:n tärkeimpiä puuntoimittajia Suomessa ovat yksityiset metsänomistajat.
Kymin käyttämä puu tulee pääosin lähialueelta, noin 150 km:n säteellä tehtaasta. Puu hyödynnetään sataprosenttisesti.

Puun alkuperäketjun seurantajärjestelmä mahdollistaa sertifioidun puukuidun määrän seurannan ja raportoinnin metsästä sellutehtaalle, ja aina valmiiksi paperituotteeksi asti. Raaka-aineen alkuperä tiedetään aina sataprosenttisesti.

Tutustu UPM Metsään - Löydä tietoa ja palvelua metsäasioissa »  

Kouvolan metsäpalvelutoimisto »

 

​UPM on aktiivisesti mukana paikallisessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamassa paikkakunnan positiiviseen kehitykseen.

Tämä tarkoittaa laaja-alaista keskustelua ja yhteistyötä UPM:n eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteemme on myös, että UPM tunnistetaan elinvoimaisena ja vastuullisena prosessiteollisuuden työnantajana ja biometsäteollisuuden suunnannäyttäjänä Kouvolassa ja Kymenlaaksossa. Muun muassa nuorten koulutusta ja työllistymistä pyritään tukemaan aktiivisella yhteistyöllä yhdessä oppilaitosten, alan järjestöjen ja kaupungin kehitystoimen kanssa. Tutustu UPM:n sidosryhmäyhteistyöhön »

UPM:n paikalliset sponsorointi- ja tukikohteet valitaan vuosittain erikseen tehtävien anomusten perusteella. Tarkemmat hakuohjeet ja sähköisesti täytettävä anomus löytyvät UPM:n verkkosivulta ».

 

Horizontal divider

​UPM Kymi

Sellu- ja paperitehdas
Selluntie1
45700 Kuusankoski
Puh. 02041 5121

Sähköposti: info.kymi@upm.com

Tuliko sinulle ideoita miten voisimme kehittää sivustoamme?
Voit antaa palautetta sivustosta tai ottaa yhteyttä muissakin asioissa täyttämällä ja lähettämällä tämän yhteydenotto-lomakkeen, tai lähettämällä sähköpostiviestin info.kymi@upm.com - Kiitos.

Horizontal divider